Vznik

Genéza občianskeho združenia

obrázok
Na základe požiadavky úzkej skupiny ovocinárov bolo zvolané dňa 15. mája 1991 prvé zakladajúce valné zhromaždenie Ovocinárskej únie Slovenskej republiky v Nitre. Zakladajúce členské organizácie, bez toho aby bola dotknutá ich podnikateľská subjektivita a voľnosť, sa rozhodli založiť občianske združenie právnických a fyzických osôb na území slovenskej republiky pod názvom: Ovocinárska únia Slovenskej republiky (ďalej len OÚSR).

Podnetom pre jej vznik bol neutešený stav v ovocinárstve, s cieľom jeho rozvoja na území Slovenska a zastrešovania na úrovni občianskeho združenia. Ovocinársku úniu SR založilo 37 subjektov ktorých zástupcovia podpísali spoločenskú zmluvu. Na prvom valnom zhromaždení bolo zvolené 11 členné predstavenstvo a 3 členná dozorná rada. Volebné obdobie bolo stanovené na dobu 4 rokov. V predstavenstve boli zástupcovia ovocinárskej výroby, škôl, výskumných i šľachtiteľských ústavov, množiteľov. Občianske združenie OUSR vzniklo dňa 30. mája 1991 zapísaním do registra Ministerstva vnútra pod číslom spisu: WS/1 – 900/90 – 3945. Združenie OÚSR je založené a registrované na dobu neurčitú.

OÚSR je občianskym združením, ktoré bolo založené v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62 /1993 Z.z. zaoberajúce sa ovocinárskou výrobou, vrátane produkcie kvalitného ovocia, ovocných výpestkov, zakladania a rekonštrukcie sadov, presadzovania integrovanej produkcie ovocia, podporovania a združovania svojich členov do organizácií výrobcov (OV) a inou problematikou súvisiacou s ovocinárskou činnosťou.

Členská základňa

Členská základňa sa postupne vyvíjala, rozširovala až dosiahla 108 riadnych členov a 18 čestných členov. Čestných členov tvoria bývalí aktívne pôsobiaci ovocinári, odborníci, dnes už dôchodcovia, ktorí počas aktívneho veku pôsobili v oblasti ovocinárskej výroby. Títo členovia neplatia členský príspevok a majú podstatnú zľavu na akciách organizovaných OÚSR. Predstavenstvo každoročne schvaľuje zrušenie členstva niekoľkým subjektom, ktoré nezaplatia členský príspevok. V priebehu každého roka sa prihlasujú noví členovia, čím sa členská základňa udržuje na prijateľnej úrovni. Snahou OÚSR je dosiahnuť, aby každý kto pestuje ovocie pre komerčné účely bol členom únie. Ovocinárska únia chce osloviť generáciu mladých ovocinárov, ktorí sa chcú ovocinárstvu venovať na vysokej profesionálnej úrovni.

Pôsobnosť

vznik2.jpg

Ovocinárska únia je členom SPPK Bratislava, cez ktorú prenáša svoje návrhy na Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Tiež spolupracuje aj priamo s MP SR s pracovníkom a špecialistom Odboru rastlinných komodít. Zástupca ministerstva sa podľa pracovných možností zúčastňuje na predstavenstvách OÚSR. Na predstavenstvo sú prizývaní aj zástupcovia SPPK, zástupcovia VÚEPP – ATIS Bratislava, SPU Nitra i PPA. Ovocinárska únia je v kontakte s regionálnymi pracoviskami PPA, zástupcami ÚKSÚP, aby sa spoločne a koordinovane riešili úlohy v ovocinárskej výrobe. Stanovy OÚSR sú platné od založenia únie. Na 3. VZ v Piešťanoch dňa 23.2.1993 bol k týmto stanovám schválený dodatok. Tento riešil niektoré organizačné záležitosti, hlavne zmenu v odborných komisiách a výšku členských príspevkov. Stanovy boli novelizované v roku 2000 a na VZ v roku 2007.

Ovocinárska únia SR:

 • spolupracuje so všetkými odbornými školami na všetkých stupňoch, so subjektami ktoré majú v programe šľachtenie a výskum, s dodávateľmi strojov, náradia a materiálu potrebných pre zabezpečenie ovocinárskej výroby. Zabezpečuje pravidelné informácie pre členov OÚSR prostredníctvom elektronickej pošty.
 • koordinuje činnosť a chráni záujmy svojich členov.
 • organizujeme v priebehu roka odborné semináre, dni otvorených dverí, výstavy, súťaže, odborné zahraničné cesty, kde majú členovia možnosť sa stretávať a vymieňať si skúsenosti.
 • podporuje propagáciu ovocinárstva i spotrebu slovenských ovocinárskych produktov na domácom trhu.
 • OÚSR poskytuje a vydáva aktuálne informácie pre svojich členov, pre odborné publikácie, časopisy, masmédia /denná tlač, rozhlas, televízia/
 • OÚSR napomáha integrácii medzi svojimi členmi ako prvovýrobcami ovocia a odbytovými združeniami, odberateľmi ovocia, organizáciami výrobcov, spracovateľskými firmami a obchodnými reťazcami a inými subjektami.
 • podporuje vznik nových, malých a stredných ovocinárskych podnikov zaoberajúcich sa ovocinárskou výrobou, podporujúcich rozvoj ovocinárstva na Slovensku,
 • presadzuje racionalizáciu produkcie, pozberovej úpravy, skladovania, spracovania, obchodu, vývozu a dovozu ovocia, ovocných výrobkov, vedľajších výrobkov a služieb podľa zásad trhovej ekonomiky, potrieb trhu v záujme konzumentov, verejnosti na Slovensku a svojich členov
 • presadzuje racionalizáciu produkcie, predaja, vývozu a dovozu osív, sadby a výpestkov ovocných rastlín,
 • zaoberá sa otázkami marketingu ovocia, ovocných výrobkov, osív, sadby a výpestkov ovocných rastlín, otázkami kvality výrobkov, cenovou ponukou, materiálnym zásobovaním, poisteným, dotačnou politikou a ďalšími profesnými a hospodárskymi otázkami,
 • koordinuje, usmerňuje a riadi „Integrovanú produkciu ovocia /ďalej len „ZIPO“/ a následne vytvára podmienky pre znižovanie ekologického rizika pri pestovaní zdravého ovocia,
 • presadzuje ochranu životného prostredia pri produkcii zdravého ovocia.


Spoločné podnikateľské záujmy sa snaží OÚSR riešiť podľa potreby. Napríklad únia riešila problém výroby slovenského obalu na ovocie, ktorý je označený tak, aby vyhovoval európskym normám a spĺňal aj estetické požiadavky. Tým, že sa zabezpečilo objednanie z jedného centra pre všetkých pestovateľov /len členov únie/, obaly sú podstatne lacnejšie. Doposiaľ sa nepodarilo doriešiť spracovanie priemyselných jabĺk. Je to oblasť v ktorej sa budeme musieť angažovať a hľadať riešenie. Súčasný stav je nevyhovujúci je málo subjektov ktoré spracovávajú ovocie na koncentráty respektíve na prírodné ovocné šťavy. Priemyselné jablká sa preto aj exportujú a koncentráty importujú. V 90. rokoch sa predpokladalo, že sa vysadí 1500 ha nových sadov jabloní na konečnú cieľovú výmeru 3.000 ha. Táto výmera mala zabezpečiť úrodu 100.000 t konzumných jabĺk. Táto výmera mala zabezpečiť plne sebestačnosť pre Slovensko. Samozrejme podmienkou bolo aj vybudovanie skladov na ovocie s kontrolovanou atmosférou.

Propagáciu ovocinárov zabezpečujeme jednak organizovaním rôznych akcii napr. súťaž o najkrajšie jablko roka každoročne poriadanú v Bojniciach a neskôr v Nitre. Ovocinárska únia vykonáva propagáciu jabĺk z domácej produkcie ako zdravšieho ovocia rôznymi propagačnými materiálmi vo forme poskytovania nálepiek, čapíc, pier, igelitových tašiek a pod. Bude potrebné vykonať viacej v oblasti reklamy, marketingu, bilbordov a propagácie ovocia prostredníctvom médií, rozhlasu i televízie.

Ovocinárka únia SR spolupracuje v úzkej súčinnosti s Ovocnářskou úniou České republiky a inými profesnými zväzmi v Rakúsku, Švajčiarsku, Južnom Tirolsku, Holandsku, s Alsaskou komorou vo Francúzku, Univerzitou v Budapešti, Výskumnou stanicou ovocinárskou a univerzitou v Poľsku, v Nemeckej spolkovej republike a s podnikateľmi v Taliansku. Ako poradcovia pre ovocinársku výrobu boli určení všetci členovia predstavenstva čo bolo oznámené všetkým členom únie. Poradcovia sú evidovaní aj na SPPK.

Zhodnotenie vplyvu agrárnej politiky

vznik3.jpg

Ovocinárska výroba je súčasťou poľnohospodárskej výroby. Vzťahujú sa na ňu všetky ekonomické zákonitosti a vplyvy agrárnej politiky. Hlavným problémom rozvoja ovocinárstva zostávajú vlastnícke vzťahy k pôde. Ovocné sady sa vysádzajú na základe dlhodobých nájomných zmlúv minimálne na 15 – 20 rokov. Mnohé štátne podniky v poľnohospodárstve boli privatizované dobrodruhmi, ktorí nemali záujem ďalej rozvíjať ovocinársku výrobu. Výsledkom tejto doby sú stovky zničených, opustených ha sadov a neošetrovaných plantáži. Ekonomická situácia v poľnohospodárstve bola v 90. rokoch veľmi zlá, v dôsledku čoho sa prejavila aj v ovocinárskej výrobe. Komodita ovocie nemala pred vstupom do EÚ trhový poriadok. Z uvedeného dôvodu sa ovocinárstvo podporovalo len na úrovni národnej podpory na základe spracovaného rozvojového programu. OÚSR pozitívne hodnotila dotačnú politiku rezortu Ministerstva pôdohospodárstva, zásluhou ktorej sa vysadilo 1.600 ha nových ovocných sadov.

Po vstupe do EÚ existujú nástroje podľa Spoločnej organizácie trhu. V rámci reformy v sektore ovocia a zeleniny bolo Radou ministrov prijaté nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny. Jedným z dôsledkov reformy bolo aj zavedenie osobitnej platby na ovocie a zeleninu. Tieto platby by mali pestovateľom kompenzovať dopady zmeny alebo zrušenia doterajších opatrení v rámci spoločnej organizácie trhu. Pestovatelia ovocia budú poberať dotácie a iné podpory na rozvoj ovocinárstva v rokoch 2007 – 2013. Budú to finančné prostriedky v rámci Programu rozvoja vidieka i reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky v oblasti ovocia i zeleniny. Tieto platby budú plne financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Ich implementáciu bude vykonávať v podmienkach Slovenskej republiky Pôdohospodárska platobná agentúra.

Vytlačiť stránku

Prihlásenie členaKalendár podujatí

JAN
FEB
MAR
APR
Čerešňa
Valné zhromaždenie OÚSR
24.04.2015
Piešťany
MÁJ
JÚN
Čerešňa
POĽSKO 2018
21.06.2018 - 23.06.2018
Poľsko
JÚL
Čerešňa
Stretnutie ovocinárov v čerešňovom sade
03.07.2015
Danubius Fruct, Dunajská Lužná
Čerešňa
Stretnutie ovocinárov na tému DROBNÉ OVOCIE
27.07.2015
Horná Streda
AUG
Čerešňa
Emilove Sady - Deň otvorených dverí
29.08.2015
Dvory nad Žitavou
Čerešňa
CANADA 2018
20.08.2018 - 31.08.2018
Kanada
SEP
Čerešňa
Steierischer Apfelstrasse
09.09.2015 - 11.09.2015
Rakúsko
Čerešňa
POĽNÉ KÁZANIE - Rakytník rešetliakovitý
07.09.2016
Tvrdošovce
OKT
Čerešňa
Jablko roka 2014 (JAHRADA)
24.10.2014 - 25.10.2014
Výstavisko ExpoCenter Trenčín
Čerešňa
JABLKO ROKA 2016
21.10.2016 - 22.10.2016
Expo Center Trenčín
Čerešňa
JAHRADA 2017
13.10.2017 - 14.10.2017
Trenčín
Čerešňa
JABLKO ROKA 2018
12.10.2018 - 13.10.2018
ExpoCenter Trenčín
Čerešňa
JABLKO ROKA 2019
11.10.2019 - 12.10.2019
Trenčín
Čerešňa
Flora Olomouc
05.10.2023 - 08.10.2023
Olomouc
Čerešňa
JABLKO ROKA
13.10.2023 - 14.10.2023
Modra
NOV
Čerešňa
Mojmírovce 29.-30.11.2023 - Budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku
29.11.2023 - 30.11.2023
Mojmírovce
DEC
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2014
10.12.2014 - 11.12.2014
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2015
09.12.2015 - 11.12.2015
Piešťany, Nálepkova 1
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2016
08.12.2016 - 09.12.2016
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2017
12.12.2017 - 13.12.2017
Piešťany, Hotel Magnólia
Čerešňa
PREDVIANOČNÉ OVOCINÁRSKE DNI 2018
11.12.2018 - 12.12.2018
Piešťany
Čerešňa
PREDVIANOČNÉ OVOCINÁRSKE DNI 2019
17.12.2019 - 18.12.2019
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2022
14.12.2022 - 15.12.2022
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2023
12.12.2023 - 13.12.2023
Piešťany