Rokovací poriadok

Časť I. - Základné predpisy

Článok 1. - Stanovy, rokovací poriadok, pracovné poriadky, pracovné smernice, uznesenia orgánov.

 1. Základné predpisy Ovocinárskej únie Slovenskej republiky ( ďalej len OÚSR) sú Stanovy OÚSR a Rokovací poriadok. Tieto záväzné predpisy schvaľuje Valné zhromaždenie OÚSR a sú záväzné pre všetkých členov OÚSR.

 2. Valné zhromaždenie OÚSR, predstavenstvo OÚSR, odborné komisie a zväzy OÚSR môžu vydávať pracovné smernice. Každá smernica musí mať vymedzený okruh a dobu pôsobnosti.

 3. Uznesenia Valného zhromaždenia a predstavenstva OÚSR sú záväzné pre členov OÚSR. Uznesenia ostatných orgánov OÚSR sú záväzné pre členov týchto orgánov.

 4. V prípade ak príde k nezhodám pri výklade znenia stanov, rokovacieho poriadku, pracovných smerníc, alebo v uzneseniach orgánov OÚSR, rozhoduje Valné zhromaždenie OÚSR s konečnou platnosťou.

Časť II. - Práva a povinnosti členov

Článok 2. - Práva členov

Členovia majú právo:

 1. byť zastúpení pri rokovaniach Valného zhromaždenia OÚSR

 2. byť zastúpení v predstavenstve OÚSR

 3. navrhovať svojich zástupcov do všetkých orgánov OÚSR

 4. získať výhody, ktoré vyplývajú z členstva v OÚSR

 5. zúčastňovať sa na práci OÚSR a jej orgánov

 6. využívať služby a zariadenie OÚSR

 7. na ochranu svojich oprávnených záujmov

 8. podávať návrhy a sťažnosti a žiadať ich vybavenie

 9. dožadovať sa vykonania kontroly orgánmi OÚSR

 10. požiadať o zvolanie Valného zhromaždenia, predstavenstva alebo schôdze ostatných orgánov OÚSR

Článok 3. - Povinnosti členov

Členovia sú povinný

 1. dodržiavať stanovy, rokovací poriadok, pracovné smernice, uznesenia Valného zhromaždenia a predstavenstva OÚSR
 2. dobrovoľné plniť prevzaté záväzky voči OÚSR
 3. platiť stanovené členské príspevky
 4. zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov OÚSR
 5. poskytovať služby, informácie a prostriedky smerujúce ku zaisteniu súčinnosti a spoločných záujmov členov OÚSR

Článok 4. - Práva a povinnosti členov OÚSR

Členovia OÚSR ako fyzické a právnické osoby môžu využívať výhody a práva členov OÚSR za predpokladu, že si budú plniť povinnosti členov OÚSR.

Časť III. - Orgány

Článok 5. - Valné zhromaždenie

 1. Valného zhromaždenia OÚSR sa zúčastňujú všetci riadni členovia OÚSR
 2. Všetci riadni členovia majú právo volebné a hlasovacie
 3. Valného zhromaždenia sa s poradným hlasom môžu zúčastniť aj čestní členovia OÚSR
 4. Valné zhromaždenie sa koná 1 x ročne a zvoláva ho predseda OÚSR na základe uznesenia predstavenstva. Pozvánka musí obsahovať program.
 5. V naliehavých a závažných prípadoch môže predstavenstvo zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie i v kratšom termíne, ak o to požiada najmenej tretina všetkých členov.

Článok 6. - Rokovanie Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie prerokováva a schvaľuje

 1. program OÚSR
 2. výročnú správu o činnosti OÚSR
 3. rozpočet OÚSR
 4. správu o hospodárení OÚSR
 5. vytváranie fondov OÚSR
 6. doplnky a zmeny stanov a rokovacieho poriadku Valné zhromaždenie volí
 7. predstavenstvo OÚSR
 8. 3 členov kontrolnej komisie Valné zhromaždenie
 9. zaujíma stanoviská k návrhom a pripomienkam členov OÚSR a rozhoduje o ich riešení
 10. rozhoduje o zániku OÚSR

Článok 7. - Predstavenstvo OÚSR

 1. predstavenstvo je 13 členné. Členov predstavenstva tvoria predseda, 2 podpredsedovia a 10 členov, zastupujúcich výrobnú prax, odborné školstvo, vedu a výskum a štátnu správu. Členom predstavenstva je aj výkonný tajomník, ak je menovaný predstavenstvom OÚSR.
 2. predstavenstvo OÚSR zasadá podľa potreby, najmenej 4 x do roka.
 3. pozvánky sa zasielajú najmenej 10 dní pred konaním a musia obsahovať program predstavenstva OÚSR
 4. v naliehavých prípadoch možno poslať pozvánky aj v kratšom termíne
 5. predstavenstvo sa za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu

Článok 8. - Práva a povinnosti predstavenstva OÚSR

Predstavenstvo OÚSR

 1. rozpracováva, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený Valným zhromaždením OÚSR
 2. zaujíma stanoviská k aktuálnym otázkam ovocinárstva a bezodkladne ich rieši rieši
 3. zakladá a ruší odborné komisie a zväzy
 4. vydáva vlastné pracovné smernice
 5. menuje a odvoláva tajomníka OÚSR
 6. stanovuje odmeny a finančné úhrady svojim členom
 7. rozhoduje o členstve OÚSR v iných organizáciách a menuje zástupcu v týchto organizáciách
 8. v prípade zániku OÚSR ustanovuje likvidačnú komisiu

Článok 9. - Výkonný výbor OÚSR

 1. výkonný výbor sa skladá z predsedu, dvoch podpredsedov a výkonného tajomníka OÚSR. Výkonný výbor sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu.
 2. výkonného tajomníka menuje a odvoláva predstavenstvo OÚSR z členov predstavenstva

Článok 10. - Práva a povinnosti výkonného výboru OÚSR

Členovia výkonného výboru OÚSR

 1. po vzájomnej dohode a so súhlasom predsedu OÚSR zastupujú členov OÚSR pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, domácimi a zahraničnými organizáciami, verejnosťou, zástupcami masmédií. Predseda OÚSR môže poveriť touto činnosťou výkonného tajomníka i ďalšie fyzické osoby
 2. po vzájomnej dohode a so súhlasom predsedu OÚSR využívajú svoje podpisové právo za OÚSR
 3. zaisťujú rozpracovanie a realizáciu uznesení Valného zhromaždenia a predstavenstva OÚSR
 4. vedú administratívu OÚSR
 5. hospodária s prostriedkami OÚSR podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením a podľa návrhu a pripomienok členov OÚSR
 6. zvolávajú predstavenstvo OÚSR a pripravujú jeho program
 7. zvolávajú Valné zhromaždenie a pripravujú jeho program
 8. spracovávajú výročnú správu a správu o hospodárení
 9. zodpovedajú za ročnú uzávierku účtov
 10. zodpovedajú za vydávanie tlačovín OÚSR a vzájomnú informovanosť členov OÚSR z dostupných zdrojov
 11. predseda OÚSR je platená funkcia. Ak je vymenovaný do funkcie výkonný tajomník, predseda OÚSR sa stáva čestnou funkciou v únii
 12. ak je vymenovaný do funkcie výkonný tajomník OÚSR, táto funkcia je platená na základe rozhodnutia predstavenstva OÚSR

Časť IV. - Organizačná štruktúra

Článok 11. - Odborné komisie a zväzy

 1. Valné zhromaždenie OÚSR a predstavenstvo OÚSR môžu zakladať odborné a špeciálne komisie a zväzy, vymedziť ich činnosť a voliť alebo určovať spôsob voľby ich predsedu
 2. odborné komisie a zväzy pracujú trvalo alebo dočasne
 3. odborné komisie a zväzy môžu vydávať pracovné smernice, ktoré predkladajú k odsúhlaseniu predstavenstvu OÚSR
 4. odborné komisie a zväzy vypracovávajú pracovné poriadky, ktoré musia byť v súlade s platnými Stanovami OÚSR a Rokovacím poriadkom OÚSR

Článok 12. - Kontrolná komisia

 1. Valné zhromaždenie volí trojčlennú kontrolnú komisiu
 2. členovia kontrolnej komisie sa zúčastňujú Valného zhromaždenia
 3. predseda kontrolnej komisie sa zúčastňuje zasadania predstavenstva

Časť V. - Voľby a hlasovanie

Článok 13. - Volebné a hlasovacie právo

 1. na Valnom zhromaždení OÚSR majú volebné a hlasovacie právo všetci riadny členovia OÚSR
 2. čestní členovia únie majú len hlas poradný
 3. každý člen OÚSR ako delegát Valného zhromaždenia s volebným a hlasovacím právom má právo jedného hlasu.

Článok 14. - Voľby a hlasovanie

 1. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s volebným a hlasovacím právom
 2. voľby a hlasovanie do všetkých orgánov OÚSR môžu byť tajné alebo verejné. Voľby a hlasovanie musia prebehnúť ako tajné, ak to požaduje aspoň tretina prítomných členov
 3. len pri hlasovaní o ukončení činnosti OÚSR je potrebná dvojtretinová účasť členov OÚSR

Článok 15. - Volebné a funkčné obdobie

 1. volebné a funkčné obdobie v OÚSR je štvorročné. Funkčný rok trvá od jedného Valného zhromaždenia po druhé Valné zhromaždenie.

Časť VI. - Hospodárenie

Článok 16. - Stanovenie výšky príspevku

 1. výšku členského príspevku pre OÚSR navrhuje predstavenstvo a schvaľuje Valné zhromaždenie OÚSR

Článok 17. - Účtovná uzávierka a správa o hospodárení

 1. uzatváranie účtov o hospodárení v OÚSR sa vykonáva 31. decembra bežného roku

Časť VII. - Záver

Článok 18. - Záverečné ustanovenie

Tento rokovací poriadok bol schválený Valným zhromaždením dňa 5. marca 2007

V zastúpení Valného zhromaždenia Predseda OÚSR

 1. podpredseda OÚSR
 2. podpredseda OÚSR
 3. výkonný tajomník OÚSR
Vytlačiť stránku

Prihlásenie členaKalendár podujatí

JAN
FEB
MAR
APR
Čerešňa
Valné zhromaždenie OÚSR
24.04.2015
Piešťany
MÁJ
JÚN
Čerešňa
POĽSKO 2018
21.06.2018 - 23.06.2018
Poľsko
JÚL
Čerešňa
Stretnutie ovocinárov v čerešňovom sade
03.07.2015
Danubius Fruct, Dunajská Lužná
Čerešňa
Stretnutie ovocinárov na tému DROBNÉ OVOCIE
27.07.2015
Horná Streda
AUG
Čerešňa
Emilove Sady - Deň otvorených dverí
29.08.2015
Dvory nad Žitavou
Čerešňa
CANADA 2018
20.08.2018 - 31.08.2018
Kanada
SEP
Čerešňa
Steierischer Apfelstrasse
09.09.2015 - 11.09.2015
Rakúsko
Čerešňa
POĽNÉ KÁZANIE - Rakytník rešetliakovitý
07.09.2016
Tvrdošovce
OKT
Čerešňa
Jablko roka 2014 (JAHRADA)
24.10.2014 - 25.10.2014
Výstavisko ExpoCenter Trenčín
Čerešňa
JABLKO ROKA 2016
21.10.2016 - 22.10.2016
Expo Center Trenčín
Čerešňa
JAHRADA 2017
13.10.2017 - 14.10.2017
Trenčín
Čerešňa
JABLKO ROKA 2018
12.10.2018 - 13.10.2018
ExpoCenter Trenčín
Čerešňa
JABLKO ROKA 2019
11.10.2019 - 12.10.2019
Trenčín
Čerešňa
Flora Olomouc
05.10.2023 - 08.10.2023
Olomouc
Čerešňa
JABLKO ROKA
13.10.2023 - 14.10.2023
Modra
NOV
Čerešňa
Mojmírovce 29.-30.11.2023 - Budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku
29.11.2023 - 30.11.2023
Mojmírovce
DEC
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2014
10.12.2014 - 11.12.2014
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2015
09.12.2015 - 11.12.2015
Piešťany, Nálepkova 1
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2016
08.12.2016 - 09.12.2016
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2017
12.12.2017 - 13.12.2017
Piešťany, Hotel Magnólia
Čerešňa
PREDVIANOČNÉ OVOCINÁRSKE DNI 2018
11.12.2018 - 12.12.2018
Piešťany
Čerešňa
PREDVIANOČNÉ OVOCINÁRSKE DNI 2019
17.12.2019 - 18.12.2019
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2022
14.12.2022 - 15.12.2022
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2023
12.12.2023 - 13.12.2023
Piešťany